Waar gaat dit domein over?

Binnen het Sociaal domein streven we naar een duurzame samenleving, waarin de inwoners zelfredzaam zijn. Dit houdt in dat mensen in staat zijn om in eerste instantie zelf of met hun netwerk de problemen en knelpunten op te lossen die zij ervaren. Inwoners kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en ontplooiing van hun kinderen. Pas als dat niet lukt, springen wij als gemeente (tijdelijk) bij. Hierbij dragen wij er zorg voor dat geen inwoners tussen wal en schip vallen.
Samen met onze inwoners willen wij het mogelijk maken dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen in het vormgeven van hun eigen omgeving.
Om dit mogelijk te maken betrekken we inwoners actief bij onze vraagstukken en ondersteunen we hun initiatieven.

De wijkteams
We zijn trots op onze wijkteams! In twee jaar tijd zijn er vier goed functionerende wijkteams ontstaan, waarbij het integraal werken vorm heeft gekregen. De teams hebben een balans gevonden tussen generalistisch werken en het behoud van ieders specialisme (jeugdhulp, schuldhulpverlening, sociale activering, Wmo en Jeugd & Jongeren). Een goede samenwerking met het Sociaal Telefoon Team  heeft geleid tot het snel oppakken van (hulp)vragen en het leveren van maatwerk. Wij kunnen zo nodig kortdurende ondersteuning zelf bieden. Inmiddels staat er een stevige basis, waarbij de consulenten zich veilig voelen, elkaar aanvullen en vertrouwen en gemotiveerd zijn om verder te ontwikkelen.
Wij zijn er echter nog niet. De samenwerking met o.a. huisartsen kan nog worden versterkt. Ook zijn we in het kader van de privacy zoekende hoe wij slimmer om kunnen gaan met professionele uitwisseling van informatie met externe professionals ten behoeve van een effectieve en efficiënte ondersteuning aan cliënten. Dit zonder de privacyregels te schenden. Tot slot, de bekendheid van de wijkteams in de dorpen en kernen kunnen wij nog vergroten.

We zien de volgende specifieke ontwikkelingen:

  • Aantal zorgvrijwilligers - respijtzorg

We zien een groei in de aanvraag van zorgvrijwilligers in Schagen. De inzet van zorgvrijwilligers heeft per individu geen vaststaande eindtijd en kan dus langere tijd doorgaan. Ook respijtzorg voor een paar uur neemt toe. In het kader van de pilot respijtzorg komen er meer nieuwe aanvragen binnen. De actieve werving heeft er voor gezorgd dat er meer zorgvrijwilligers zijn, maar dat is nog niet voldoende.
De verschuiving van formele naar informele ondersteuning krijgt zo zijn beslag, maar vraagt tevens om een ander soort inzet in ondersteuning van de vrijwilliger! WonenPlusWelzijn en het Mantelzorgcentrum (voor de pilot respijtzorg) zetten hier goed op in.

  • Schuldhulpverlening

Vanaf 1 januari 2017 voeren wij de schuldhulpverlening geheel in eigen beheer uit.

Schuldeisers stellen in het algemeen als voorwaarde dat aan minimale uitvoeringseisen wordt voldaan. Deze zijn verwoord in zogenoemde Nen-normen (Nen = Nederlandse Norm). Die Nen-normen worden vastgesteld en gecontroleerd door de Nvvk (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening).

Wij zijn in april 2017 toegelaten als aspirant lid van de Nvvk en voldoen daarmee aan de Nen-normen.
Daarnaast hebben we, in het kader van de preventie-activiteiten, een overeenkomst met Humanitas gesloten voor uitvoering van ondersteuningstrajecten van thuisadministratie van mensen die met schulden kampen. Die ondersteuning wordt door vrijwilligers geleverd die door Humanitas begeleid worden. In september 2017 hebben we contact gekregen met Diversion, een organisatie die budgetlessen in het Voortgezet en Middelbaar Onderwijs verzorgd. Dit is een preventieve activiteit voor jongeren.

  • Doorontwikkeling

De contacten met de eerste en tweede lijn zijn gelegd. Dit vergt nog een volgende stap. Met de WoonCompagnie zijn in het kader van privacy en voorkoming van uithuiszettingen de afspraken vastgelegd in een convenant. Ook politie en de GGZ zijn hierbij betrokken.

Integrale aanpak jeugdgroepen
De lijnen tussen signaleerders, wijkteam, politie en bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn gelegd. Zij weten elkaar te vinden en wat zij voor elkaar kunnen betekenen. De overlastmeldingen zijn afgenomen en er is voor gekozen om de groep Tuitjenhorn niet meer structureel te bespreken. Het gaat goed met de groep jongeren in Tuitjenhorn. Daarom willen wij hen belonen en zijn wij met de jongeren en bewoners van het Heemtmeer in gesprek over het realiseren van een overkapping bij het meer. Er is een proeftijd afgesproken en als deze positief wordt afgesloten, mogen de jongeren hun overkapping gaan bouwen en plaatsen.
Bij de start van het project was er ook een groep in Schagen in beeld. Met deze groep is ook contact gemaakt. Het wijkteam ontmoet hen regelmatig in het ‘Ontwikkelhuis’. Door dit contact en de korte lijnen met signaleerders, politie en BOA’s gaat het ook goed met deze groep. Er wordt hier maatwerk geleverd op de groep (bijvoorbeeld activiteiten in het ‘Ontwikkelhuis’), voor de individuele jongeren en hun ouders. Wel is er in Schagen een nieuwe groep in beeld, de Macado-groep. De beveiligers van het Macado en politie zijn in overleg met het wijkteam. De groep wordt op dit moment gemonitord en er worden contacten gelegd door het wijkteam. Op deze manier willen de signaleerders, wijkteam, politie en BOA’s een sluitende aanpak realiseren voor deze groep.

Regionale inkoopsamenwerking jeugd en Wmo
Wij werken samen met de gemeenten Den Helder en Texel bij de inkoop van de jeugdhulp en Wmo. Deze samenwerking is succesvol, omdat deze ruimte biedt voor lokaal maatwerk en wij samen met de aanbieders werken aan een duurzame transformatie. Landelijk is er belangstelling voor onze samenwerking en zijn de bestuurders en ambtenaren geïnterviewd door het programma i-Sociaal Domein. Dit programma voor gemeenten en aanbieders is een gezamenlijk initiatief van de VNG en zes brancheorganisaties van zorgaanbieders: Actiz, BTN, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en VGN en het ministerie van VWS. Deze interviews zijn gepubliceerd op de website van www.i-sociaaldomein.nl

Ontvlechting van het COWWI
Met ingang van 1 april jl. zijn de medewerkers van het COWWI geïntegreerd in de organisatie van de gemeente Schagen en is een ander deel overgegaan naar de gemeente Hollands Kroon. De medewerkers hebben al snel hun plek binnen de organisatie gevonden. De inkomensconsulenten en medewerkers van de Uitstroomunit worden gefaseerd toegevoegd aan de Wijkteams.

Arbeidsmarktbeleid en re-integratie
In juli 2017 is een samenwerkingsconvenant tussen Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel ondertekend om de werkgeversdienstverlening en ontwikkeling van het Werkgeversservicepunt Kop van NH te versterken.
We zijn met de partners: Noorderkwartier, Agros, Wonen Plus Welzijn, Vluchtelingenwerk en Mee&de Wering een project gestart om de participatie en re-integratie van mensen die een uitkering van de gemeente ontvangen doorlopende trajecten te kunnen aanbieden.
Het project heet Versterken door Samenwerken. We zijn in september 2017 gestart met een pilot gericht op vergunninghouders. Als de structuur voldoende is neergezet breiden we de doelgroep uit naar alle mensen die een uitkering ontvangen.

Doelen en resultaten