Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

De voortgangsrapportage is aan de raad voorgelegd en als hamerstuk vastgesteld. De 0-meting van baten en lasten van gemeentelijke gebouwen is hierin opgenomen. Het project 'groen' ronden wij dit jaar af en zullen hierna evalueren. Voor de vastgoedproducten zijn  standaardcontracten opgesteld en/of verbeterd.

Vanuit "Kern op kracht" (voorheen kernenbeleid) gaan we in het laatste kwartaal van dit jaar aan de slag met de eerste twee kernen. Samen met de inwoners maken we een plan van aanpak hoe de aankoop en uitgifte van vastgoed optimaal kan bijdragen aan te realiseren doelen.

Het strategisch verkoopplan voor de doelstelling tafelzilver wordt door het college vastgesteld. De grondprijzenbrief wordt in 2017 gemaakt en zal in 2018 aan de raad worden voorgelegd.

Door de verkoop van de gemeentehuizen Schagerbrug en Tuitjenhorn en het stoppen van het huren van Westerpark besparen we jaarlijks een fors bedrag aan lasten.