Staat van de gemeente

Sinds de eerste tussenrapportage zijn er een aantal ontwikkelingen geweest met budgettaire gevolgen. Hieronder staat deze per domein weergegeven:

verloop begroting 2017

(bedragen X € 1.000)

stand na eerste tussenrapportage

-339

V

aanpassingen bestaand beleid

Economisch domein

inhuur personeel behandeling bouwaanvragen

313

extra ontvangst leges omgevingsvergunning

-737

vervallen exploitatie Oostwal 2 en Westerpark 20

-164

diverse mutaties

34

totaal mutaties Economisch domein

-554

V

Sociaal domein

diverse aanpassingen budgetten BBZ/Jeugd/Wmo

-121

vrijval 5% eigen risico Wet BUIG

-392

leerlingenvervoer

-25

wegenbeheer HHNK

-45

Skatebaan Oudesluis verplaatsen

75

extra bijdrage Veiligheidsregio

52

diverse mutaties

56

totaal mutaties Sociaal domein

-456

V

Domein Burger en bestuur

mei circulaire gemeentefonds

-649

september circulaire gemeentefonds

359

cao gemeentepersoneel

101

Rentevergoeding uitgestelde betaling Nes Noord

-116

minder dividend Gasbedrijf Kop v Noord Holland

110

lagere opbrengst aanmaningen

19

lagere opbrengst toeristenbelasting

34

diverse mutaties

-110

totaal mutaties Domein burger en bestuur

-253

V

Saldo na mutaties bestaand beleid

-1.602

V

Deze mutaties staan ook bij de afzonderlijke domeinen met een korte toelichting. Opvallende zaken betreffen in ieder geval de vervallen exploitatiekosten van Oostwal 2 en Westerpark 20. Door de ontvlechting van de COWWI kon het pand Oostwal 2 verkocht worden. In het dekkingsplan van de ontvlechting is dit voordeel al vanaf 2018 meegenomen, vandaar hier een incidentele opbrengst voor 2017.

Een ander in het oog springend voordeel betreft de vrijval van de 5% eigen risico Wet Buig. Doordat de uitkeringslasten binnen het beschikbare budget blijven, maken we dit jaar geen gebruik van de suppletieregeling en hebben we geen extra uitgaven die onder het eigen risico vallen.

Na de Nota van Uitgangspunten zijn nog een aantal bestuurlijke wensen ontstaan, waarvoor wij het batig saldo van 2017 willen inzetten. Wanneer deze een structureel karakter hebben, zijn de structurele lasten opgenomen in de begroting 2018.

In het onderstaande overzicht zijn de bestuurlijke wensen opgenomen:

Saldo na mutaties bestaand beleid

-1.602

V

Bestuurlijke wensen 2017 (na Nota v Uitgangsp.)

revitalisering recreatieparken (De Kop Werkt)

210

Toezicht en handhaving recreatieparken

500

lichte archeologie

35

Monumentenbeleid (Zijperkerk, torens en molens)

65

Ondergrondse containers bij strandslagen

75

verbeteren telefonische bereikbaarheid

25

opstartkosten urban datacenter

80

extra impuls onderhoud fietspaden

400

Prognose 2017

-212

V

Toelichting nieuwe bestuurlijke wensen

Recreatieparken

Om de toeristische identiteit van Schagen te versterken stellen we voor op twee fronten in te zetten op de leefbaarheid van de recreatieparken.  De Kop Werkt start een traject om de komende drie jaar de recreatieparken in de hele kop te revitaliseren. Wij willen daar graag het voortouw in nemen. Daarnaast willen we stevig inzetten op illegale bewoning of oneigenlijk gebruik van de parken en starten hier een vijf-jarig project voor.

Monumentenbeleid

Om het achterstallig onderhoud van de Torens van de stichting Zijperkerken aan te pakken is een incidenteel bedrag nodig van € 85.000. Dit is tevens voorwaarde om aanvullende subsidie van de provincie te krijgen. Voor monumenten is nu jaarlijks € 20.000 beschikbaar. Voor structurele instandhouding van onze monumenten waaronder de torens  van de Stichting Zijperkerken en de Molens van de stichting Zijpermolens, hebben we in de begroting het budget structureel verhoogd met € 40.000.

Telefonische bereikbaarheid

Wij willen graag dat iedereen die telefonisch contact met de gemeente zoekt, snel iemand aan de lijn heeft die in staat is de meest voorkomende vragen af te handelen. Hiertoe breiden we de formatie met 2 fte uit (€105.000 per jaar). Dit is opgenomen in de begroting 2018. Om in 2017 hier een start mee te maken, ramen we in 2017 € 25.000.

Urban data center

Bij de behandeling van het raadvoorstel “inzet overschot Sociaal domein 2016 en extra middelen Sociaal domein meicirculaire 2017” hebben wij uw raad voorgesteld eenmalig een bedrag vrij te maken voor een Urban Data Center (UDC). Met een UDC willen we de toenemende relevante data steeds meer ontsluiten en gebruiken voor eigen gebruik en voor derden. Steeds meer gemeenten zien kansen, zo ook Schagen, maar het kost tijd, capaciteit en geld om de expertise en infrastructuur zelf op te zetten. Het CBS heeft al decennia lang ervaring op dit gebied en daarom de mogelijkheid om personele en technische capaciteit beschikbaar te stellen en in samenwerking met de gemeente data te ontsluiten voor beter beleid en productontwikkeling. Graag willen we in samenwerking met de andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland en derden een UDC in Schagen en/of onze regio opzetten.

Bij de behandeling van genoemd raadsvoorstel heeft de raad het amendement aangenomen om geen bedrag uit het overschot Sociaal domein 2016 vrij te maken voor investering in het UDC. De raad heeft wel uitgesproken de noodzaak in te zien van een UDC, maar is van mening dat deze uit de reguliere middelen moet worden gefinancierd.
De uitspraak van de raad ter harte nemend stellen we daarom het volgende voor. Om een UDC te kunnen inrichten komen we voor eenmalige opstartkosten te staan. Wat betreft de jaarlijkse exploitatie zien we mogelijkheden het UDC te kunnen uitvoeren binnen de bestaande apparaatskosten.

De opstartkosten, ter hoogte van eenmalig € 80.000,- willen wij ten laste brengen van de reguliere begroting 2017. De tweede tussenrapportage laat zien dat we binnen het lopende begrotingsjaar hiervoor middelen kunnen herprioriteren.

Extra budget fietspaden en overige wegen

Ter verbetering van de fietsveiligheid en fietscomfort willen we dit jaar nog enkele werkzaamheden uitvoeren. Het gaat hierbij om fietspaden en overige wegen die te maken hebben met scheuren en aanzienlijke oneffenheden als gevolg van wortelopdruk. Ook gaat het om concrete maatregelen ter verhoging van de fietsveiligheid. Daarom wordt voorgesteld in 2017 het budget eenmalig met € 400.000,- te verhogen.