Onder ‘veiligheid’ verstaan we de sociale en de fysieke veiligheid van inwoners en bedrijven. En met een ‘veilige samenleving’ bedoelen we dat inwoners en ondernemers zich veilig voelen en daar ook zelf invloed op hebben. Om dit te bereiken werken wij vanuit de gemeente samen met onze ketenpartners aan een veilige en leefbare gemeente. Ketenpartners zijn onder meer politie, Openbaar Ministerie, brandweer, woningbouw-corporaties, bedrijfsleven, onderwijs en welzijn, hulpverleners, vrijwilligers en inwoners.

Programmatisch handhaven
De VTH (vergunning, toezicht & handhavings-) keten gaat voldoen aan de wettelijke kwaliteits-eisen VTH 2.0. De (beleids)keuzes worden begin 2017 aan de raad voorgelegd in het VTH uitvoeringsplan 2017.  Het te bereiken doel is leidend voor de aanpak.
De uitvoering wordt kort cyclisch; De handhaver koppelt terug op basis waarop de aanpak (bijv. vergunning/communicatie/bebording/beheer)) kan worden aangepast. De BOA’s hebben daarmee een belangrijke adviesfunctie aan collega’s van ruimtelijke ordening, openbare ruimte en verkeer.
Hoe pak je die risico’s vervolgens slim aan? Informatie gestuurde handhaving kan daarbij helpen: het verzamelen, analyseren en gebruiken van actuele en betrouwbare informatie.
De gemeente zal voortdurend moeten werken aan een goede samenwerking met en afstemming tussen ketenpartners. De gemeente pakt daarbij de regierol en zorgt dat, ook zonder formele machtsverhoudingen, de handhavingsdoelstellingen behaald worden.

Om het gevoel van veiligheid en het veiligheidsbewustzijn te kunnen vergroten, is het van groot belang dat ook inwoners en bedrijven deelnemen in dit proces. De samenwerking moet gestalte krijgen in een integrale aanpak onder regie van de gemeente. Het zwaartepunt van de gemeentelijke activiteiten verschuift van handhaven en ingrijpen naar het versterken van de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn van inwoners en bedrijven. De gemeente werkt dan samen met inwoners en bedrijven aan een veilige samenleving, waarbij alle partners in de keten weten welke rol zij vervullen.