Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

In februari is het beleid Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2017-2018 vastgesteld (VTH-beleid) en daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma, met de prioriteiten:
- vergunningverlening: verdere verbetering van de dienstverlening,
- toezicht: brandveiligheid en constructieve veiligheid,
- handhaving: illegaal gebruik van gebouwen, het tegengaan van drinken door jeugd onder  de 18 jaar en het toezicht op het strand.

Dit jaar controleren wij en de brandweer alle recreatieparken in de gemeente op pro-actie  brandveiligheid: opstelplaatsen/bluswater en bereikbaarheid. Dit is vooruitlopend op de AMVB brandveiligheid overige plaatsen. De inwerkingtreding hiervan is echter uitgesteld. De fysieke controles zullen eind dit jaar voor alle parken hebben plaatsgevonden. Het houden van voorlichtingsavonden gericht op preventie zullen ook nog een doorloop hebben in 2018. De eerder gereserveerde (resterende) kosten van dit project dienen niet te vervallen.

Naast deze aanpak willen wij de bestuurlijke focus richten op illegale bewoning, bouw en overige veiligheidsaspecten.  We kijken in overleg met onze partners; OM en politie, welk park hiervoor als eerste in aanmerking komt. Op basis van een quickscan/onderzoek wordt een meerjarig maatwerk-plan opgesteld.  In de vervolg fasen wordt de raad vanzelfsprekend gekend.

Voor dit traject wordt voorgesteld een reserve van € 500.000 te vormen ten laste van het saldo 2017 die de komende vijf jaar voor  dit project ingezet kan worden.

Het tweede en derde kwartaal van 2017 waren turbulent voor het taakveld toezicht en handhaving. Dit hing samen met relatief veel wisselingen in de bezetting. Dit heeft alles te maken met de aantrekkende markt in met name de bouw(toezicht)wereld. De zomerperiode is bovendien de periode waarin flink aantal geprioriteerde onderwerpen voor het jaar zich concentreren, bijvoorbeeld de controle op evenementen, horeca(overlast), recreatief gebruik van woningen en bewoning en niet-recreatief gebruik van recreatiewoningen. De verwachting is dat het grootste deel van het uitvoeringsprogramma conform wordt uitgevoerd. Om dit te bereiken is gebruik gemaakt van inhuur en de inzet van een flexibele schil. Schagen leidt nu haar eigen toezichthouders op.

Naast de prioriteiten uit het uitvoeringsprogramma zijn alle zwembaden in de gemeente gecontroleerd op het gebruik van roestvaststaal. De provincie controleert of de gemeente deze taak heeft uitgevoerd. Aanleiding was een dodelijk ongeval in een zwembad in Tilburg. Voor het laatste kwartaal komt er een soortgelijke extra prioriteit naar aanleiding van het instorten van een parkeergarage nabij het vliegveld van Eindhoven.

Enkele in het uitvoeringsprogramma opgenomen taakstellingen liggen nog achter op schema. Het betreft met name de inhaalslag horeca en controles op permanente bewoning. Dit heeft naast de personele omstandigheden te maken met extra inzet sinds augustus op recreatiepark De Horn.

Op het gebied van vergunningverlening lopen de LEAN-trajecten Drank- en Horecavergunning, evenementenvergunning en omgevingsvergunning. Voor de ontwikkeling van een informatiepakket voor Drank- en Horecaondernemers, dat tevens als model dient voor het Ondernemersloket is € 2.000 benodigd.
Het aantal verleende meerjarige evenementenvergunningen overstijgt de prognose voor 2017. Sinds 1 september 2017 is het rijden met voertuigen op de strandslagen een product waarvan de uitvoer bij de gemeente ligt.