Er zijn situaties waarin inwoners niet voor zichzelf kunnen zorgen of er met ondersteuning vanuit hun eigen sociale netwerk of de algemene, tijdelijke voorzieningen. In zo’n geval zorgt de gemeente ervoor dat er noodzakelijke ondersteuning beschikbaar is (vangnetconstructie). De wijkteams vormen de toegang tot de formele zorg waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Vanaf 1 januari 2015 is Beschermd wonen (BW) (en bijbehorende middelen) ondergebracht bij de centrumgemeente voor maatschappelijke opvang (Den Helder). Dit betreft de zorg voor mensen die vanwege psychiatrische problemen niet zelfstandig kunnen wonen en toezicht en begeleiding nodig hebben. Alle gemeenten zijn hier wel zelf verantwoordelijk voor. Het uitgangspunt is dus dat het geld op den duur over alle gemeenten moet worden verdeeld volgens een nieuw te ontwikkelen objectief verdeelmodel.

Wij willen een regionale visie op maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de periode van 2017 en daarna. Daaraan worden gekoppeld prestatieafspraken en samenwerkingsafspraken tussen gemeenten voor de verschillende onderdelen: maatschappelijke opvang, beschermd wonen, aanpak verwarde personen (OGGZ-aanpak) en wordt afgestemd met de bredere keten (zorgverzekeraar, corporaties, aanbieders). Hierbij wordt aangesloten met de al bestaande producten die geleverd worden onder de Wmo en participatie (begeleiding, dagbesteding en op weg naar werk/re-integratie).

Hulpmiddelen en woningaanpassingen
De overheveling van gemeente naar CIZ (Centraal indicatieorgaan voor de Zorg) voor de uitvoering van toekenning van hulpmiddelen en woningaanpassingen voor de inwoners die een indicatie hebben voor de Wet langdurige zorg (Wlz) is uitgesteld tot in ieder geval 2018. De gemeente blijft dit in 2017 doen.