Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

In de gemeenteraad van september heeft u het besluit genomen om de eigen bijdrage voor begeleiding en dagbesteding vanaf 1 januari 2018 af te schaffen.

De evaluatie van de producten voor het voeren van een  huishouden heeft in juni plaatsgevonden. Dit heeft een aantal verbeterpunten voor de uitvoering opgeleverd. Deze hebben hun plek gevonden in de werkprocessen (uitvoering wijkteam - aanbieder). De contracten worden verlengd voor 2018.

In december krijgt u een visiedocument/plan van aanpak voor beschermd wonen voorgelegd. De aanpak van verwarde personen wordt als innovatieproject opgepakt vanaf 2018 door de GGD. De politie wordt daarmee ontlast. Centrumgemeente Den Helder betaalt.

Het verbeterplan, dat met de leverancier voor de hulpmiddelen is afgesproken, voeren wij uit. Er zijn minder klachten. Het contract is inmiddels verlengd.

De contracten voor de uitvoering van de begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf worden verlengd voor 2018.