Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

De verenigingen en instellingen hebben in juli hun ervaringen met het nieuwe subsidiebeleid gedeeld. Dit is input voor de evaluatie van het subsidiebeleid. Hieruit volgt  een voorstel voor aanpassing van het subsidiebeleid. Dit voorstel krijgt u ter besluitvorming voorgelegd in december.
Ook met mantelzorgers en instellingen is gesproken, in de maand september. Tevens is er een onderzoek onder mantelzorgers gehouden. Deze twee vormen de basis voor een voorstel dat u in december wordt voorgelegd.

De gesprekken met Woonzorggroep Samen, over de gevolgen van de afbouw van de subsidie voor de ontmoeting in de kernen, zijn nog niet afgerond. Verwacht wordt dat dit begin 2018 wel het geval is.

Voor het project "Langer zelfstandig thuis wonen in Schagen, doe je samen" zijn ruim 2000 enquêtes uitgezet. Ongeveer 650 mensen hebben deze ingevuld. Er worden in oktober verdiepingsgesprekken gehouden. De resultaten vormen de basis voor een nieuw woonzorgconcept. Inmiddels zijn er nog meer partijen aangesloten bij het project, te weten Woningstichting Den Helder, de huisartsen, Mee&De Wering, Geriant en de zorgverzekeraar VGZ.

De afsluitende bijeenkomst van het innovatieproject NetWerkt is gehouden. De 4 betrokken zorgaanbieders deelden hun ervaringen. Zij leerden wat het voor de hulpverlening betekent als het eigen netwerk van de cliënten onderdeel is van de ondersteuning. Formele en informele ondersteuning kunnen elkaar versterken. In oktober/november wordt een besluit genomen hoe dit verder geborgd kan worden in de organisaties.

Het lokale platform "Dementievriendelijke gemeente" is actief met het formuleren van een lokaal uitvoeringsplan. Dit wordt voor het eind van het jaar aan het college voorgelegd.

De cursus valpreventie "In balans" wordt als pilot voor de inwoners van de gemeente Schagen geheel vergoed. Zelfs de landelijke pers heeft hier aandacht aan geschonken.