Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Vernieuwing van speelplaatsen, omvorming valondergronden

De voorgenomen kwaliteitsimpuls en vernieuwing van speelplaatsen en bijbehorende valondergronden verloopt voorspoedig.

Nieuwe bomen

Op plaatsen waar bomen door ziekte of ouderdom de afgelopen jaren zijn verdwenen, zijn wij volop bezig een inhaalslag te maken. Wij planten weer nieuwe bomen aan, ook op nieuwe locaties binnen- en buiten de bebouwde kom.

Kwaliteitsimpuls Openbaar Groen

Niet alleen in stad Schagen moeten groenvakken aangepakt worden, ook in het zuidelijke deel van de gemeente. We hebben deze gebieden samengevoegd om zo efficiënter te kunnen voorbereiden. Bij de voorbereiding is gebleken dat een deel van de groenvakken relatief eenvoudig te renoveren is. Een ander deel is complexer. De eenvoudiger renovaties voeren we in 2017 uit. De complexere vragen meer voorbereidingstijd en voeren we in 2018 uit.

Herinrichting Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt in Dirkshorn

Tijdens de voorbereiding stemden we af met inwoners, bedrijven en dorpsraden. Hieruit kwam de wens naar voren om alle elementen in de openbare ruimte mee te nemen. We hebben onze werkzaamheden met deze input voortgezet. De voorbereidende werkzaamheden zijn volgens planning afgerond. De aanbestedingsprocedure is gaande en naar verwachting gaat de realisatie volgens plan in 2018 plaatsvinden.

Herinrichting Schagerweg in Schagerbrug
De eerste schetsontwerpen ontstaan en deze gaan wij met de inwoners, bedrijven en dorpsraden bespreken. Wij verwachten in 2018 het ontwerpproces met een definitief ontwerp te kunnen afronden, de technische uitwerking te verrichten en een aanbesteding te houden. De realisatie kan vervolgens begin 2019 van start gaan.

Voltooiing van Hoep Centrum

De laatste woning van bouwlocatie Hoep-Centrum te Schagen is opgeleverd. Zoals gepland hebben wij in juni 2017 met het woonrijpmaken de bouwlocatie voltooid.

Baggerplan en inhaalslag HHNK
In overleg met het hoogheemraadschap zijn dit jaar naast de reguliere baggerwerkzaamheden ook de voorgenomen extra (inhaal) baggerwerkzaamheden uitgevoerd.

Renovatie kunstwerken
De herstelwerkzaamheden van de in 2016 geïnspecteerde vlonders, steigers en bruggen zijn wij volgens planning aan het uitvoeren.

Renovatie trottoirs en paden als gevolg van wortelopdruk
Er zijn diverse trottoirs en paden binnen de gemeente Schagen die te maken hebben met flinke wortelopdruk. Dit jaar is een koppel stratenmakers voortdurend bezig geweest om de trottoirs waar deze wortelopdruk gevaarzetting oplevert  of dreigt op te leveren, te renoveren. Bomen vervangen we en we leggen nieuwe bestrating aan.

Verbeteren van veiligheid en toegankelijkheid diverse verkeerskruisingen
Aanpassing van de verkeerskruisingen: Julianalaan-Wilhelminalaan (Schagen), Warmenhuizerweg-toegang brede school (Warmenhuizen) en Sint Maartensweg- Maarten Breetstraat (Sint Maartensbrug) gaan volgens planning en worden in 2017 uitgevoerd.

Verbeteren van veiligheid en toegankelijkheid diverse fietspaden

Ter verbetering van de fietsveiligheid en fietscomfort willen we dit jaar nog enkele werkzaamheden uitvoeren. Het gaat hierbij om fietspaden en overige wegen die te maken hebben met scheuren en aanzienlijke oneffenheden als gevolg van wortelopdruk. Ook gaat het om concrete maatregelen ter verhoging van de fietsveiligheid. Dit najaar worden deze werkzaamheden uitgevoerd en daarom wordt voorgesteld in 2017 het budget eenmalig met € 400.000 te verhogen.

De voorbereiding van de fietsstraat ter hoogte van kruising Vliedlaan-De Slenk hebben wij afgerond. Zoals gepland voeren we deze werkzaamheden in 2017 uit. Daarnaast worden in 2017. Op de fietspaden bij de nieuwe strandafslagen (Hazedwarsdijk en Petten-Centrum) in Petten zijn mogelijkheden om de veiligheid of toegankelijkheid te verbeteren. Bij de voorbereiding van veiligheidsverhogende maatregelen zijn we na enige tijd op diverse problemen gestuit. Daardoor konden wij niet binnen de verwachte tijd komen tot een door alle partijen gedragen ontwerp. Realisatie zal daardoor in 2018 aan de orde zijn.

Extra parkeerplaatsen Kerkepad en Iepenlaan
Om geen onnodige investeringen te doen hebben wij de aanleg van extra parkeerplaatsen als gevolg van de vernieuwbouw van het gemeentehuis gepland op het moment dat zich daadwerkelijk parkeeroverlast zou voordoen. Deze parkeeroverlast is uitgebleven. Aanleg van extra parkeerplaatsen daarmee eveneens. Basisschool ‘De Rank’ wordt niet eerder dan schooljaar 2018-2019 in gebruik genomen. Het aanbrengen van extra parkeerplaatsen bij de Iepenlaan vindt dan ook in de eerste helft van 2018 plaats.

Baanpark Warmenhuizen

Een met inbreng van gebruikers gedragen plan voor aanpassing van het Baanpark is ontstaan, technisch voorbereid en aanbesteed. De realisatie loopt door tot in het eerste kwartaal 2018.

Opwaarderen badplaats Sint Maartenszee

Na Callantsoog en Petten wordt Sint Maartenszee eveneens opgewaardeerd tot aantrekkelijke badplaats. We hebben overleg met bewoners, ondernemers en alle andere betrokkenen van de diverse deelprojecten. In juli jl. heeft de raad de kaders vastgesteld voor de realisatie de diverse deelprojecten in Sint Maartenszee. We hebben de opdracht gegund aan een ruimtelijk adviesbureau die twee scenario´s zal uitwerken voor de problematiek op de Zeeweg, Belkmerweg en Westerduinweg. Voor de verlichting op de Burg. Breebaartweg hebben we een proefplaatsing gerealiseerd op eigen terrein in Petten. We hopen dat met de proefplaatsing de vergunningverlening sneller zal verlopen. De vergunning voor de renovatie van het uitkijkpunt is verkregen. We hopen dat de uitvoering zo snel mogelijk kan starten.

Onkruidbestrijding uitgevoerd door Noorderkwartier en cliënten uit het Sociaal domein

Bij de onkruidbestrijding werkt de onderhoudsdienst van de gemeente Schagen sinds 2016 samen met Noorderkwartier én met cliënten uit het Sociaal domein.  Inmiddels voert Noorderkwartier de werkzaamheden zelfstandig uit waarbij gemeente Schagen de kwaliteit beoordeeld op basis van schouw. De relatie is opdrachtgever (Gemeente Schagen) en opdrachtnemer (Noorderkwartier). Daar waar de kwaliteit achterblijft wordt Noorderkwartier hierop gewezen. De ervaringen zijn over het algemeen goed en het beschikbare budget toereikend.

Meer natuurlijke, ecologische oevers

De voorbereiding van de vervanging van 'harde' oeverbescherming voor natuurlijke, ecologische oevers kunnen wij in 2017 afronden. Daarmee start de realisatie begin 2018.

Duurzaamheidsbeleid
Alle projecten uit de Energieagenda 2017 zijn inmiddels uitgevoerd of in uitvoering. Het huidige beleid is geëvalueerd en gemonitord. Daarnaast is er opdracht gegeven aan derden om diverse onderzoeken uit te voeren.  Tevens worden er diverse reisgidsen ontwikkeld, zoals en reisgids voor "Zon op Schagen" en een reisgids voor een "Gasloos Schagen". Deze rapportages worden eind 2017 aan het college en de raad gepresenteerd.

Basis op orde

Wij willen voldoen aan de eisen die voortkomen uit bestuurlijke ambities. Maar ook aan noden van bewoners en bedrijven, aanvaardbaar onderhoudsniveau en formele eisen die de provincie Noord-Holland stelt. Met het project "Basis op orde" laten we door een instrumentarium rollen en werkprocessen op elkaar aansluiten. Hiermee helpen we beleid, beheerplannen, budget en personeel op het goede niveau te brengen.

De aanbestedingsprocedure van het gegevensbeheersysteem is gaande. De beoordeling van de kwalitatieve aspecten van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden. Op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding, hebben wij een voorlopige gunningsbeslissing aan de betrokken bedrijven bekend gemaakt. Na afloop van de bezwaartermijn moet de winnende inschrijver in een ‘Proof of Concept’ bij een vergelijkbare organisatie nog ‘bewijzen’ dat wat er door hun aangeboden is ook echt realiseerbaar is.