Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

 • Het Clusius college heeft de docenten  getraind. De gelukslessen worden gegeven aan de leerlingen van het tweede leerjaar. In het primair onderwijs wordt de Gelukskoffer ingezet.
 • Op lokaal niveau hebben wij  werkafspraken gemaakt met de huisartsen. Zo hebben wij  afgesproken dat de huisartsen direct een cliënt met een hulp of ondersteuningsvraag kunnen aanmelden bij het wijkteam. Ook meldt het wijkteam nu standaard aan de huisartsen dat een cliënt zich bij hen heeft gemeld. Daarnaast gaan wij in gesprek met de huisartsen over de implementatie van de praktijkondersteuners (POH) jeugd GGZ.
 • Er wordt een bijeenkomst georganiseerd door het onderwijs, waarbij Veilig Thuis en de wijkteams worden uitgenodigd. De bijeenkomst is erop gericht dat leerkrachten kennis kunnen nemen van wat Veilig Thuis te bieden heeft.
 • In het tweede kwartaal zijn er wachtlijsten ontstaan bij Veilig Thuis, onder andere door toename van 40%. Veilig Thuis nam maatregelen, waaronder het aantrekken van nieuw personeel en tijdelijke krachten. Hiervoor hebben zij een financiële bijdrage gevraagd aan de gemeenten. De ontwikkeling van de wachtlijsten laat zien dat de maatregelen hun vruchten afwerpen: er is een daling van het aantal mensen op de wachtlijst vanaf augustus 2017.
 • In verband met verlenging van de contracten is het onderzoek naar de mogelijkheden voor maatschappelijk aanbesteden is doorgeschoven naar 2018.
 • Voor jeugdhulp is een inkooptraject gestart, voor de basis en specialistische GGZ. Deze aanbesteding is verplicht aangezien de bekostigingssystematiek diagnose behandel combinatie (DBC) voor de GGZ per 1-1-2018 komt te vervallen.
 • Het contract voor de Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) wordt met een half jaar verlengd. Samen met het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO) zijn wij het inkooptraject aan het voorbereiden voor 1 juli 2018.
 • Voor de overige jeugdhulpcontracten geldt dat zij worden verlengd met één jaar.
 • Voor het ontwikkelthema 18-/18+ hebben twee inkoopdagen plaatsgevonden. Hierbij zijn wij in gesprek gegaan met onze aanbieders. We spraken over de knelpunten die zij ervaren en welke mogelijke oplossingen wij zien. Er is daarbij naar voren gekomen dat het vinden van geschikte woonruimte een knelpunt is voor jongeren die nog niet zelfstandig kunnen wonen en ook niet meer thuis kunnen wonen. Als hulpmiddel om dit knelpunt op te lossen is het 'toekomstplan voor jongeren' nodig. Met een aantal aanbieders gaan wij het 'toekomstplan voor jongeren' verder uitwerken.

Bovenregionale ontwikkelingen
Samenwerking met regio's Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-Holland

 • Per 1-7-2018 willen wij één crisisfunctie voor jeugd 0-18 jaar. Hierbij is de inzet om te komen tot één telefoonnummer en triage van de hulpvraag. De aanbesteding loopt momenteel. Daarna volgt de groep 18-23 jaar en daarna 23-100+.
 • Voor het beschikbaar en het bereikbaar houden van de specialistische jeugdhulp is een transformatieagenda opgesteld. Op basis van de transformatieagenda is een uitvoeringsagenda opgesteld, welke prioritering aanbrengt in de acties. In 2017 ligt de prioriteit op het versterken van de specialistische ambulante hulp en ontwikkeling van regionale behandelvoorzieningen.

Samenwerking met de regio's Alkmaar, Midden- en Zuid Kennemerland, Gooi-Vechtstreek, West-Friesland en Kop van Noord-Holland

 • Voor de continuering van de jeugdbescherming en reclassering in 2019 moet een duurzame oplossing worden gekozen. Daarom wordt bovenregionaal  onderzoek gedaan. Hieruit moeten de de voor- en nadelen blijken van zelfstandige of gezamenlijke uitvoering van deze publieke taak. Uiterlijk in november moet duidelijk zijn hoe vorm gegeven wordt aan deze samenwerking.

Afhankelijk van de resultaten van de aanbestedingen voor bovengenoemde bovenregionale ontwikkelingen kan er een financieel voor- of nadeel ontstaan voor de begroting 2018.