Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

  • Over de aanvragen voor vervangende nieuwbouw en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2019-2023 is overeenstemming met de schoolbesturen. Het huisvestingsprogramma 2018 is opgenomen in de begroting 2018. Het IHP wordt ter besluitvorming aangeboden bij de raadsvergadering van 19 december.

Met het voortgezet onderwijs is de afspraak gemaakt dat wij in gesprek gaan met de commissie toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband. Dit om de instroom van jongeren te verbeteren na een intramurale jeugdhulp plaatsing. Dit zijn jongeren die tijdelijk in een instelling wonen en daar ook onderwijs volgen.

  • De werkwijze 'jeugdgroepen in beeld' heeft ervoor gezorgd dat een groep jongeren in beeld is gekomen die zich ophoudt in winkelcentrum Makado. We kijken samen met de politie of het noodzakelijk is om de groep te gaan classificeren als overlastgevend. Als dat zo blijkt, gaan we dit voorleggen aan de driehoek.
  • Het wijkteam en de bijzonder opsporingsambtenaren (BOA's) gaan informatie ontsluiten  die BOA's ophalen bij het lopen van hun rondes. Er zijn openbare ruimtes waar jongeren zich regelmatig ophouden. Welke jongeren zich waar ophouden en hoe zij zich gedragen is informatie die het wijkteam kan gebruiken bij haar werkwijze 'groepen in beeld'.
  • Met het uitwerken van het project taalniveau F1 in de kinderopvang starten wij in het laatste kwartaal van 2017.
  • Een regionale projectgroep regionalisering RMC- en Leerplicht is gestart met het uitwerken van een projectopdracht. De projectopdracht maakt duidelijk in welke stappen het regionaal RMC- en Leerplicht bureau wordt gerealiseerd. Deadline voor de realisatie is schooljaar 2018-2019. De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel werken hierin samen.
  • Voor het project Onderwijs-Arbeidsmarkt: zie de toelichting bij resultaat 5.1.4.
  • In het schooljaar 2017-2018 zijn de bewegingsconsulenten in het basisonderwijs gestart.