Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

De Kop Werkt!
Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in april 2017 zijn we voortvarend gestart met de uitvoering van het jaarprogramma 2017 van De Kop Werkt!. Er is binnen de projecten veel werk verzet. Energy en Health Campus Petten wordt steeds meer concreet. Oude Sluis is aanbesteed en wordt op korte termijn uitgevoerd. We hebben een kwartiermaker bereikbaarheid aangesteld. Belangrijke opgave hierbij is de vaste oeververbinding Burgervlotbrug om de provincie te overtuigen hierin te investeren. De voortgangsrapportage 2017 en het jaarprogramma 2018 Zijn in concept gereed en gaan eerst voor advies naar de Regionale Raadscommissie Noordkop van 19 oktober 2017. Daarna worden ze voorgelegd aan de gemeenteraden die hun wensen en bedenkingen aan kunnen geven.

Gemeente Schagen heeft voor het jaarplan 2018 (volgens planning) de projecten Gebiedsvisie Sint Maartenszee  en Revitalisering Groote Keeten opgevoerd.

Voor 2019 en verder staat het regionale project Revitalisering Verblijfsrecreatie (Revitaliseringsfonds) op de planning. Om dat effectief en gericht te kunnen inzetten, wordt in 2018 een vitaliteitsscan uitgevoerd. Uit die scan moet blijken waar de revitalisering moet plaatsvinden en waar het revitaliseringsfonds op wordt ingezet. Wij vinden het belangrijk dat Schagen hierin het voortouw neemt. Voor de uitvoering van de vitaliteitsscan en het revitaliseringsfonds is drie jaar lang extra capaciteit nodig.  Daarom stellen we voor om hiervoor € 210.000 te reserveren ten laste van het resultaat 2017.  Zodat we de komende drie jaar € 70.000,- beschikbaar hebben.

Holland boven Amsterdam
Inmiddels heeft in alle 18 gemeenteraden in Noord-Holland Noord en bij de provincie Noord-Holland de voortzetting van de samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) op de agenda gestaan. De conclusie is dat er een brede steun is voor continuering van de regionale samenwerking in Noord-Holland Noord en de rol als uitvoeringsorganisaties daarbij van het ONHN. Op 7 december 2017 zullen de nieuwe Aandeelhoudersovereenkomst en Dienstverleningsovereenkomst door alle partijen ondertekend worden. Daarmee wordt de samenwerking voor de periode 2018-2025 geformaliseerd.

Op 7 september jl. is tijdens het congres NHNext het ambtiedocument 'Holland boven Amsterdam' gepresenteerd aan ondernemers, politici en andere belangstellenden (https://regiohollandbovenamsterdam.nl/nhnext).
Noord-Holland Noord heeft namelijk verregaande ambities om de regio de komende decennia uit te laten blinken op de economische speerpunten agri-food, energie, water en toerisme. Het ambitiedocument dient ook als input voor lobby die vanuit NHN wordt uitgevoerd.