Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Ondersteunen bedrijfsleven bij (uitbreidings)vragen
We hebben de jaarlijkse enquête gehouden onder onze bedrijven met de vraag of ze willen uitbreiden. Deze uitbreidingsvragen behandelen we proactief.  Structureel worden bedrijfsbezoeken georganiseerd. Dit is niet alleen voor de goede contacten. Het gaat er ook om dat we inzet plegen dat ondernemers elkaar meer informeren. Het ondernemersloket heeft een ondersteunende rol in het behoud en faciliteren van bedrijven. Vanuit het ondernemersloket worden vragen beantwoord over bijvoorbeeld verplaatsing, vestiging, uitbreiding etc. Door de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren, bevorderen wij de werkgelegenheid.

Samenwerking met georganiseerd bedrijfsleven
Tijdens de overleggen met de OFS en LTO is onder meer gesproken over Pallas, Schagen Marktstad, verkeerszaken, de Omgevingswet, Werkgelegenheid/vergunninghouders, Bestemmingsplan Lagedijk Detailhandel etc. Het doel is om elkaar te informeren en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Deze overleggen resulteren in een goede samenwerking tussen de gemeente en het georganiseerd bedrijfsleven.

Door zowel de OFS als LTO is recentelijk aangegeven het ondernemersfonds na 2017 voor een nieuwe periode te willen voortzetten.

De Nieuwe Winkelstraat
In het  document  ‘de Nieuwe Winkelstraat’ zijn acties opgenomen om te werken aan een vitaal, gezond en daarmee toekomstbestendig stadshart Schagen. Om de acties uit te kunnen voeren is samenwerking de grootste prioriteit. De komende tijd wordt hierop ingezet. Tevens kijken we naar ‘ het laaghangend fruit’: welke kleine stappen kunnen worden uitgevoerd om het stadshart van Schagen te verbeteren.