Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Het woningbouwprogramma loopt nog steeds voorspoedig. Tot nu toe zijn er ruim 170 woningen gestart met de bouw, o.a. Nes Noord, Beethoven, Watermolen, Westerpark in Schagen, Woningbouw bij de Supermarkt Waarland, Witte Kool Sint Maarten, ca. 10 woningen in zowel Warmenhuizen als Schagerbrug en nog verschillende kleine plannen in de overige kernen. Bij een aantal woningbouwprojecten is de planning vertraagd, o.a. door bezwaar- en beroepsprocedures. De verwachting is dat er daarnaast dit jaar wordt gestart met de bouw van 30 woningen.

Het uitvoeren van het beleid "Aanpak realiseren woningbouwopgave" heeft geresulteerd in het vaststellen van het tweede bestemmingsplan herbestemmen woningbouwlocaties en het nemen van een voorbereidingsbesluit. We zijn gestart met het aanjagen van de 3e tranche met woningbouwprojecten.

De samenwerking met de woningcorporaties verloopt goed. De eerste gesprekken na ondertekening van de prestatieafspraken zijn gestart met Woonzorg Nederland en Woningstichting Den helder. Met Wooncompagnie wordt verder gewerkt aan de realisatie van de huurwoningen, we zijn blij met de huurwoningen die worden gebouwd aan de Beethovenlaan. Voor de locatie van het grasveld aan Westerpark en aan de Sportlaan/ regioplein in Schagen, maar ook in veel andere kernen, wordt gewerkt aan een plan voor sociale huurwoningen. Daarnaast is gestart met de bouw van 7 huurwoningen in het plan Nes-Noord.

In de commissie Ruimte van 4 september jl. heeft u richting gegeven aan de op te stellen verordening op de Blijvers-, Starters- en Duurzaamheidslening. De verwachting is dat we eind dit jaar met een raadsvoorstel komen.

Het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) is regionaal tot stand gekomen. De Provincie heeft ook ingestemd met het RAP.