Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Dienstverlening
Er zijn 255 consulten, 123 conceptaanvragen, 417 vergunningaanvragen, 210 meldingen (sloop en gebruik)  in behandeling genomen en 392 vergunningaanvragen afgehandeld en in totaal 11 bestemmingsplannen vastgesteld. Het betreft vaker meer complexe aanvragen
Verder hebben we aan de hand van de Reisgids voor Ruimtelijke Ontwikkeling diverse plannen van derden begeleid. De Reisgids hebben we geëvalueerd en ontwikkelen we door.

Archeologie

Om de service aan de aanvragers te verbeteren en om beter inzicht te krijgen in onze archeologische waarden zijn wij een pilot gestart met Archeologie West-Friesland: wanneer archeologisch onderzoek aan de orde is, vragen wij advies aan deze organisatie. In 1 oogopslag is  in hetvervolg te zien waar archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, wat het heeft opgeleverd en of bijvoorbeeld bepaalde gebieden vrijgegeven kunnen worden en dus geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is. ​Omdat er in 2017 meer aanvragen zijn gedaan waarbij archeologie een rol speelt en de waardenkaarten op orde moesten worden gebracht is de prognose voor eind 2017 dat er extra budget noodzakelijk is.

Invoering Omgevingswet
In het voorjaar hebben we een themabijeenkomst voor raads- en commissieleden georganiseerd over de Omgevingswet. Na een presentatie was er een Lagerhuisdebat, waaraan ook inwoners en collega´s hebben deelgenomen. Rode draad was het spanningsveld tussen `loslaten´ en de behoefte aan ´sturing´. We leren en ontwikkelen stap voor stap. Na de inventarisatiefase wordt nu gewerkt aan de vervolg projectopdracht voor 2018.

Vrijkomende agrarische bebouwing/ tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten
In overleg met de provincie zoeken we naar een breder pallet van oplossingen voor vrijkomende agrarische bebouwing. De eerste stap is het Beleidskader tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten dat de gemeenteraad op 4 juli 2017 heeft vastgesteld, per aanvraag wordt maatwerk geleverd. Dit beleid is tevens een  instrument om vrijkomende agrarische bebouwing  aan te pakken.  Samen met de Kopgemeenten (via De Kop Werkt!), gemeente Opmeer en de provincie Noord-Holland zijn we gestart met een vervolg-onderzoek naar de omvang van het huisvestingsprobleem van arbeidsmigranten. Dit onderzoek is onontbeerlijk voor  het beoordelen/verdedigen van concrete aanvragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

We bieden agrarische bedrijven de mogelijkheid om te groeien. Zo is onlangs het bestemmingsplan vastgesteld dat de uitbreiding van B-Four Agro mogelijk maakt. De nieuwe locatie van Hazera Seeds in Warmenhuizen vordert en ook Bejo Zaden blijft zich ontwikkelen met ver- en nieuwbouw. In ons bollenconcentratiegebied hebben we medewerking kunnen verlenen aan uitbreiding van onder andere de bedrijven van Van der Hulst, Vink en Zabo Plant.

Regionaal detailhandelsbeleid
In maart hebben we eerste analyse van de winkelstructuur en het functioneren van de retailsector in de regio Kop Noord-Holland gepresenteerd aan ondernemers en bestuurders. Met de gegeven input wordt nu de "detailhandelsvisie Kop van Noord-Holland" geactualiseerd. Dit is naar verwachting gereed in het eerste kwartaal van 2018.

Bestemmingsplan Lagedijk
Er zijn 1 op 1 gesprekken gevoerd met 63 ondernemers, eigenaren en omwonenden van bedrijventerrein Lagedijk. Op 11 juli 2017 is een plenaire bijeenkomst geweest waarin hetgeen is opgehaald is gepresenteerd. De volgende stap is dat we de opgehaalde wensen, ideeën en plannen afzetten tegen beleid, wetgeving en gemeentelijke wensen. Op basis daarvan maken we keuzes voor de richting van het bestemmingsplan. In het najaar starten we het schrijfproces, waarbij een groep ondernemers, eigenaren en omwonenden actief meelezen.

Schagen krijgt glasvezel.
Tot eind september is met huis aan huis acties een percentage gehaald van 12% (2360 aanmeldingen). Samen met E-Fiber en TriNed wordt nu een aanvullende campagne voorbereid. Daarna hopen we voldoende aanmeldingen te hebben om te kunnen starten.