Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

  • In overleg met de musea en de Kunst en Cultuur Adviesraad (KCARS) is een kadernotitie musea opgesteld. Deze heeft u in september vastgesteld. Wij gaan in samenwerking met de musea en de KCARS het ambitieniveau concreet vertalen in voorstellen voor de uitvoering.  Vooruitlopend hierop zijn al initiatieven in gang gezet, zoals het begeleiden van de medewerkers van Museum Eenigenburg bij hun archiverings-, verbouwingswerkzaamheden en te treffen energiemaatregelen door hun ter zake deskundige collegae van het Zijper Museum.
  • De gemeente is bereid om – in overleg met de adviesraden –samenwerkingsinitiatieven te ondersteunen. Doel is het stimuleren van bijzondere en duurzame samenwerking van musea onderling, al dan niet met andere maatschappelijke partners.
  • De verenigingen die een subsidie boven de € 1500 ontvingen en hier per 2018 niet meer voor in aanmerking komen, zijn hierover geïnformeerd. Het merendeel heeft zelf maatregelen getroffen om hun activiteiten voort te kunnen zetten. Van de mogelijkheid om knelpunten te melden hebben twee verenigingen gebruik gemaakt. Het Oratoriumkoor en de Stichting Muziektuin Schagen hebben hun (onoplosbare) knelpunten gemeld. Deze nemen we mee in het kader van de evaluatie van het subsidiebeleid.